กรมการข้าว

 • กรมการข้าวร่วมสัมมนา การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเพลี้ยฯของกระทรวงเกษตรฯ

  กรมการข้าว ( ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๓๖:๔๔ )

               นายชัยฤทธิ์ ดารงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่กรมการข้าวได้ดาเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันทาให้พื้นที่การระบาดลดลงตามลาดับซึ่งจากเดิม เมื่อปี 2553 มีพื้นที่การระบาด 2.3 ล้านไร่ ปัจจุบันปี 2555 (พฤษภาคม 55) เหลือเพียง 7 หมื่นไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอฬาร...

 • กรมการข้าวจับมือพันธมิตรจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

  กรมการข้าว ( ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๔๙:๑๔ )

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2555 เพื่อเชิดชูเกียรติชาวนาและข้าวไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 6 มิถุนายน 2555   นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552...

 • วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

  กรมการข้าว ( ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๓๔:๒๗ )

               ข้าว คือ พืชเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดของประเทศไทย เป็นสินค้าส่งออกนารายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมหาศาลทุกปีและเป็นอาหารหลักของคนไทยมานานชาวนา คือ กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวบริโภคภายในประเทศและเหลือจนสามารถส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ข้าวไทยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมไปทั่วโลก รัฐบาลได้เห็นถึงความสาคัญของข้าวและชาวนา จึงได้กาหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติการปลูกข้าวนั้น มีมานานแล้วไม่น้อยกว่าห้าพันปี...

 • กรมการข้าว จับมือ IRRI และ CABI เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยเคลื่อนที่เร็ว นำร่องระดับภูมิภาค

  กรมการข้าว ( ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๓๑:๓๖ )

               เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 กรมการข้าวจัดประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกรมการข้าว ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือIRRI และองค์กรอิสระ ไม่แสวงหาผลกาไรนานาชาติ หรือCABI ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว กรุงเทพฯ             นายชัยฤทธิ์ ดารงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว ได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วกรมการข้าว (โมบายยูนิต) เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โดยได้ออกรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์...

 • กรมการข้าวผนึกกาลังกับสถาบันนิวเคลียร์ฯผุดแนวทางปราบเพลี้ยอย่างยั่งยืน

  กรมการข้าว ( ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๒๘:๒๐ )

               นายชาญพิทยา ฉิมพาลี รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่กรมการข้าวได้ดาเนินโครงการป้องกันการระบาดของศัตรูข้าว และโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ เตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุดกรมการข้าวได้หารือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถึงแนวทางการปฏิบัติงานวิจัย/ส่งเสริมด้านอารักขาข้าว ภายใต้โครงการป้องกันการระบาดของศัตรูข้าวและโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว...

 • กรมการข้าวเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทาน 900 กก. แจกในงานพระราชพิธีพืชมงคล

  กรมการข้าว ( ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๓๗:๕๑ )

               กรมการข้าวจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จานวน 900 กิโลกรัม พร้อมแจกเป็นมิ่งขวัญและ สิริมงคล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2555              นายชัยฤทธิ์ ดารงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า พันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทางกรมการข้าวขอพระราชทานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูก ในฤดูนาปี 2555 จานวน 10 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมปลูกสูงสุดในประเทศไทย ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้าวไร่ 3 พันธุ์ จานวน 122 กิโลกรัม ได้แก่ ดอกพะยอม 26 กิโลกรัม ซิวแม่จัน 56 กิโลกรัม...

ข่าวจากหน่วยงานเครือข่ายที่แบ่งตามหน่วยงาน