กรมประมง

  • เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมง

    กรมประมง ( ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๓๗:๕๖ )

    เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมง 5 สาขาเตรียมรับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลปี 55 ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและ ยึดถือเป็นแบบอย่าง เข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่มีความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร ได้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี อันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 สำหรับในส่วนของกรมประมงนั้น...

ข่าวจากหน่วยงานเครือข่ายที่แบ่งตามหน่วยงาน