รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 259,500 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 132,106 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,559 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,772 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

284 เล่ม

จำนวนการอ่าน 220,102 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,405 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,248 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,983 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

113 เล่ม

จำนวนการอ่าน 87,086 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

628 เล่ม

จำนวนการอ่าน 545,865 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 56,529 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

46 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,842 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 69,588 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 166,310 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,642 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,430 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,716 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115,448 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,024 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 123,528 ครั้ง